Εκπροσώπηση Φοιτητών στη Σύγκλητο του ΠΑ.Δ.Α. 2019-2020