Πρόγραμμα Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις & Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στις Επιστήμες Υγείας

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις & Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στις Επιστήμες Υγείας

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις & Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στις Επιστήμες Υγείας