Ημερομηνίες και τρόπος Υποβολής Αιτήσεων Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής  της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021

Ημερομηνίες και τρόπος Υποβολής Αιτήσεων Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής  της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων υποβάλλονται σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄) στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Λόγω  των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο  ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δίδεται παρακάτω. Δεκτές θα γίνουν  οι αιτήσεις που θα φέρουν  σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15/11/2020.

Διεύθυνση για την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243Αιγάλεω Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ4, γραφείο 017).

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
  2. Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://nurs.uniwa.gr/Σπουδές – Κατατάξεις Πτυχιούχων