Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφόμενων στο Τμήμα Νοσηλευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023

Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφόμενων στο Τμήμα Νοσηλευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνηση στο Τμήμα Νοσηλευτικής το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 (σύμφωνα με τον πίνακα κύρωσης των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη ελέγχου των δικαιολογητικών που οι επιτυχόντες δεσμεύθηκαν με την αίτηση τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας) πρέπει να καταθέσουν έως και 2/12/2022 και ώρα  11.59 μμ.

  1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή.*
  2. βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης
  3. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του έτους).
  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
  5. Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
  6. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του τέκνου άγαμου γονέα.
  8. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος.
  9. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.
  10. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014).

 

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄4617).

Στην περίπτωση της δήλωσης αποποίησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα, κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ότι θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα φοίτησής του και δεν θα ασκήσει το δικαίωμα της μετεγγραφής/μετακίνησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα σταλούν αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γραμματείας gramnurse@uniwa.gr μόνο ως αρχεία μορφής pdf, άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας κλπ) δεν είναι αποδεκτά και δεν δύναται να  αξιολογηθούν.

Προσοχή στο θέμα: να αναγραφεί «υποβολή δικαιιολογητικών μετεγγραφής» το θέμα κρίνεται απαραίτητο για την αξιολογηση της αίτηση.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά δεν στέλνονται αποσπασματικά.   

Παρακαλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή να μην επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος για να διαπιστώσουν αν  στάλθηκε το αίτημά τους ή για να ενημερωθούν για την εξέλιξη αυτού. Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος σας (όχι αποστολή) θα αποστέλλεται  αυτοματοποιημένο μήνυμα.

Η Γραμματεία κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών θα ενημερώσει  τους υποψηφίους με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αξιολόγησης  και την  αποδοχή  ή μη  της μετεγγραφής. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής ο, η  ενδιαφερόμενος/νη  αιτείται  διαγραφή  από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης.

 10-11-2022