Επιδημιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0303

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA106/

Καθηγητές Μαθήματος

Πλακάς Σωτήριος

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα.

 • Η γραπτή τελική εξέταση του μαθήματος, που διενεργεί το Τμήμα,  περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας, Σύντομη μελέτη έρευνας, Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων.
 • Ο βαθμός του γραπτού (80%) και οι επιμέρους αξιολογήσεις (20%)  διαμορφώνουν τον τελικό βαθμό του μαθήματος.

Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα γραπτά και στις διορθωμένες Μελέτες στο γραφείο του καθηγητή.

Στο πρώτο μάθημα οι φοιτητές ενημερώνονται γραπτώς για το πρόγραμμα του μαθήματος που θα ακολουθείται ανά εβδομάδα, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 Επίσης ενημερώνονται προφορικά και γραπτά για τον τρόπο αξιολόγησης τους.

Στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επισημαίνονται τα βασικά και τα εξειδικευμένα αντικείμενα του μαθήματος που οφείλουν να γνωρίζουν και τους διατίθενται αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις, που αξιολογούνται. Αναλυτικά στην αρχή του εξαμήνου ανατίθεται μια εργασία μικρού εύρους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μία αυτοδύναμη μελέτη την οποία ο φοιτητής παρουσιάζει  ενώπιον  των συμφοιτητών του. Επίσης εκπονούν ομαδικές εργασίες.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην έννοια της Επιδημιολογίας.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές Έννοιες, Σκοπούς και μεθόδους  της Επιδημιολογίας και πραγματοποιείται η ιστορική ανασκόπηση τους. Επίσης γίνεται αναφορά και αναλύονται: Το σύγχρονο πρίσμα των επιδημιολογικών στοιχείων, η λογιστική της Επιδημιολογίας (δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας), η Μελέτη επιδημιολογικών χαρακτηριστικών (προσώπου, τόπου, χρόνου), οι Προοπτικές και Αναδρομικές έρευνες και η Επιδημιολογική θεώρηση των προληπτικών παρεμβάσεων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί την βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής αποκτά μια συνολική αντίληψη για την σχέση της Επιδημιολογίας,  Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής. 

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών να διεξάγουν μια επιδημιολογική έρευνα χρησιμοποιώντας επιδημιολογικές μεθόδους και εργαλεία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής καθίσταται ικανός να:

 • Κατανοήσει τη σημασία των χαρακτηριστικών προσώπου, τόπου και χρόνου στην επίπτωση των νοσημάτων.
 • Συζητάει τις χρήσεις, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των διαφόρων πηγών επιδημιολογικών δεδομένων.
 • Συζητάει τις χρήσεις και τις εφαρμογές της επιδημιολογίας.
 • Κατανοήσει τις διαφορές των διαφόρων ειδών επιδημιολογικών μελετών.
 • Αναπτύξει δεξιότητες  στο σχεδιασμό, οργάνωση και στην εκτέλεση επιδημιολογικών ερευνών, όξυνση του πνεύματος και της ικανότητάς του να διαχειρίζεται δεδομένα.
 • Κατανοήσει τον όρο προσυμπτωματικός έλεγχος και να συζητάει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των δοκιμασιών μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου.
 • Συζητάει τρόπους μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων και να προσδιορίζει κατηγορίες παραγόντων που ευθύνονται για τα λοιμώδη νοσήματα.
 • Λαμβάνει αποφάσεις  για την επιλογή της καταλληλότερης επιδημιολογικής έρευνας. 
 • Κατανοήσει τη συνεισφορά της Επιδημιολογίας στη Κλινική και Δημόσια Υγεία.
 • Συζητάει τον όρο περιβαλλοντική επιδημιολογία και να δίνει παραδείγματα περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με επιδράσεις στην υγεία.
 • Προσαρμόζεται  σε νέες καταστάσεις τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την Επιδημιολογική έρευνα.
 • Εργαστεί σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το μάθημα αποσκοπεί να αναπτύξει ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που αποσκοπούν στην διατήρηση και επαύξηση της Υγείας του πληθυσμού.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επιδημιών.
 • Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις επιδημιών.
 • Αυτόνομη εργασία για την επιλογή της καταλληλότερης επιδημιολογικής έρευνας.
 • Σε Ομαδική εργασία, προσδιορίζει την επιρροή της πληθυσμιακής δυναμικής στην κοινοτική υγεία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον που αφορά κοινούς αιτιολογικούς παράγοντες και ανταλλαγή σύγχρονης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στην αντιμετώπισή τους.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον για την λήψη αποφάσεων σε επιδημιολογικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη νέων ερευνητικών ιδεών-προγραμμάτων στην νοσηλευτική έρευνα.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων στη νέα διαμορφούμενη δημοπαθολογία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης στην νοσηλευτική έρευνα.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Πλακάς Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Πλακάς Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

 • Εισαγωγικές έννοιες Επιδημιολογίας, Ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση. Σκοποί και χρήσεις. Αιτιολογία και ταξινόμηση στην Επιδημιολογία.
 • Πηγές των στοιχείων. Απογραφή πληθυσμού. Φυσική κίνηση πληθυσμού. Δήλωση νόσων. Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων. Αρχεία καταγραφής νοσημάτων. Δήλωση λοιμωδών νοσημάτων. Ψηφιακές Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.
 • Επιδημιολογικός δείκτης. Επιδημία, ομαδική νόσηση, φάσμα της νόσου. Επιδημικές εκρήξεις.
 • Περίγραμμα επιδημιολογικής έρευνας. Έλεγχος αιτιολογικών υποθέσεων. Εφαρμογές που σχετίζονται με την αιτιολογία της νόσου. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αιτιολογικών ερευνών.
 • Δείκτες Νοσηρότητας (Επίπτωση-Επιπολασμός). Εφαρμογές των δεδομένων επίπτωσης. Δείκτες Θνησιμότητας. Σύγκριση μεταξύ δεικτών- Προτύπωση.
 • Περιγραφική Επιδημιολογία. Χαρακτηριστικά προσώπου, τόπου, χρόνου. Ερμηνευτικά προβλήματα για τα χαρακτηριστικά προσώπου, τόπου και χρόνου. Πραγμάτωση μιας περιγραφικής επιδημιολογικής έρευνας. Συγχρονικές έρευνες ή έρευνες επιπολασμού, μέθοδοι και εγκυρότητα συγχρονικών ερευνών. Συστηματικό σφάλμα στην επιδημιολογική έρευνα και τεχνικές μείωσης του.
 • Προοπτικές έρευνες (Cohort studies). Χαρακτηριστικά. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα. Πλασματικές συσχετίσεις. Ερμηνεία ευρημάτων.
 • Μελέτες περιπτώσεων-ελέγχου (Case control studies) ή ασθενών-μαρτύρων (Αναδρομικές μελέτες). Χαρακτηριστικά. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα. Διαστρωματική ανάλυση. Ερμηνεία ευρημάτων. Οικολογικές μελέτες.
 • Μελέτες παρέμβασης (Πειραματικές έρευνες). Μέθοδοι σε κλινικές δοκιμές. Ηθικές θεωρήσεις.
 • Προσυμπτωματικός έλεγχος. Δοκιμασίες, προγράμματα μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου και αξιολόγηση τους. Επιδημιολογική θεώρηση των προληπτικών παρεμβάσεων. Επιδημιολογικές μέθοδοι και Υπηρεσίες Υγείας. Η χρήση της Επιδημιολογίας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας.
 • Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων. Επιδημιολογικώς σημαντικά λοιμώδη νοσήματα στην κοινότητα. Επιδημιολογία Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
 • Περιβαλλοντική Επιδημιολογία. Επιδράσεις στην υγεία που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες.