Κορέλη Αλεξάνδρα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

akoreli@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+302105385613/5616

Ονοματεπώνυμο: Αλεξάνδρα Κορέλη

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια   ΦΕΚ 3183/τΓ΄/22.12.2022   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ 26955

Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική με έμφαση στη συμμετοχική λήψη απόφασης»

Τομέας:  Βασική Νοσηλευτική

Διοικητικές Θέσεις

2018-σήμερα: Μέλος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων “Erasmus”

2020-σήμερα: Ακαδημαϊκός σύμβουλος φοιτητών

Εργαστήριο:  «Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων – ΝΑΧΠ» (Κτήριο Κ13, 102), τηλέφωνο +30210538-5649  

Τηλέφωνο Γραφείου: +302105385613/5616

Email: akoreli@uniwa.gr

 Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alexandra-Koreli

Google Scholar Profile:https://scholar.google.com/citations?user=1qVaHGoAAAAJ&hl=el&oi=ao

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-1713-9055

Web of Sciences: https://publons.com/researcher/4699116/alexandra-koreli/

Εκπαίδευση-Σπουδές

2021: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.

2001: Master in Health Sciences  ̶ Research Methods, Faculty of Health and Social Sciences, University Northumbria at Newcastle.

1984: Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΣΑΝ, ΓΝΑ Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νοσηλευτική, περιεγχειρητική νοσηλευτική, εμπειρία ασθενή, ποιότητα ζωής ασθενών, συμμετοχική λήψη απόφασης, νοσηλευτική εκπαίδευση.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία

2021 έως σήμερα: Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

2018 έως 2021: Λέκτορας Εφαρμογών Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

2016 έως 2018: Λέκτορας Εφαρμογών Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών

2003 έως 2016: Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών

Επαγγελματική προϋπηρεσία

2001-2002: Nurse & Audit Assistant, Trauma Department, “James Cook University Hospital”, UK.

1984 – 1993: Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα.

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στην Νοσηλευτική επιστήμη, Βασική Νοσηλευτική Ι, Βασική Νοσηλευτική ΙΙ, Φαρμακολογία.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

2014-2018: Διδάσκει στα προγράμματα, ΠΜΣ «Νευρολογικά νοσήματα-σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις», μαθήματα: «Ποιοτική Έρευνα στη Νοσηλευτική και στις Επιστήμες Υγείας»,  

2017-σήμερα: ΠΜΣ «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων». Μαθήματα: «Μεθοδολογία Έρευνας στο χώρο της υγείας».

Επιβλέπουσα καθηγήτρια/μέλος τριμελούς επιτροπής σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες.

 

Λοιπές πληροφορίες

Δημοσιεύσεις εργασιών και περιλήψεων σε τόμους πρακτικών διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με σύστημα κριτών.

Μέλος επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική», επίσημο περιοδικό του ΣΥΔΝΟΧ.

Κριτής εργασιών σε περιοδικά: BMJ open, Inquiry, OBM Geriatric.

Μέλος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).

Μέλος Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ).

Nursing & Midwifery Council, UK – άδεια άσκησης επαγγέλματος από το 1999.

Έχει ευρείες μουσικές σπουδές και δίδαξε επί σειρά ετών τεχνική και ερμηνεία πιάνου στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Koreli, A., Briassoulis, G., Sideris, M., Philalithis, A., Papagrigoriadis, S. (2021). Transanal Endoscopic Microsurgery (TEMS) for Rectal Cancer: Patient Decision-making, Postoperative Experience and Quality of Life. In Vivo, 35 (2): 1235-1245. doi: https://doi.org/10.21873/invivo.12374

Papazisis, A., Koreli, A., Misouridou, E. (2019). Heavy Smoking is Associated with Low Depression and Stress: a Smokers’ Paradox in Cardiovascular Disease. Materia socio-medica,31 (4): 268. doi: 10.5455/msm.2019.31.268-272

Papagiorgis, P., Koreli, A., Tsiou, C., Katsoulas, T., Koutsopoulou, V., Fouka, G. (2016). Nursing Students Participation and the Degree of Involvement in Essential Nursing Activities during their Clinical Practice in Hospital Settings. International J of Caring Sciences 9 (2): 612.

Jha, MK., Corbett, WA., Wilson, RG., Koreli, A., Papagrigoriadis, S. (2006). Variance of surgeons versus pathologists in staging of colorectal cancer. Minerva Chirurgica, 61:(5): 385-391. PMID: 17159746

Papagrigoriadis, S., Koreli, A. (2004). Interviewing on life threatening issues for research purposes: can it be harmful for the patient? Eubios Journal of Asian and International Bioethics 14: 135-138.

Papagrigoriadis, S., Debrah, S., Koreli, A. Husain, A. (2004). Impact of diverticular disease on hospital costs and activity. Colorectal Disease, 6 (2): 81-4. https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2004.00532.x

Papagrigoriadis, S., Arunkumar, I., Koreli, A., Corbett, WA. (2004). Evaluation of flexible sigmoidoscopy as an investigation for “left-sided” colorectal symptoms. Postgrad Med J, 80 (940): 104-6 http://dx.doi.org/10.1136/pmj.2003.008540

Ετεροαναφορές >140

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.