Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη με αρ. 7/25-05-2022 συνεδρίασής της εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 62 του Εσωτερικού Κανονισμού  Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/21.10.2020, Τεύχος B) ανέθεσε καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 στα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κ.κ.

 

Κελέση Σταυροπούλου Μάρθα, Καθηγήτρια mkel@uniwa.gr

Κορέλη Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια akoreli@uniwa.gr

 

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ακαδημαϊκών Συμβούλων είναι διαθέσιμες  στους  φοιτητές και καταχωρημένες  στην ιστοσελίδα του Τμήματος.