Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Η Συνέλευση του Τμήματος  στη με αρ. 7/2-5-2023 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/τ.Β/ 21-10-2020) και ιδιαίτερα το άρθρο 62 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 στα Μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Νοσηλευτικής κ.κ.

 

  • Κελέση Σταυροπούλου Μάρθα, Καθηγήτρια
  • Κορέλη Αλεξάνδρα , Επίκουρη Καθηγήτρια