Περιγραφή

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα»

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συ­νεργασία  με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  οργανώ­νει και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2004 – 2005 Μετα­πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 λειτουργεί με αναμορφωμένο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική», αρ. φυλ. 1414/8 Ιουλίου 2015, σε αντικατάσταση της Υπ. Απ. 13843/Α7/18-02-2005 (ΦΕΚ 222 Β΄) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Απο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρύεται με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα», αρ. απ. 955/2-8-2018, αρ. φύλ. 4112/20 Σεπτεμβρίου 2018.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος που προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 1β του Ν. 2083/1992 έχει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Αντικείμενο – Σκοπός

 

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση, η προα­γωγή της γνώσης και η έρευνα στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα».

Ειδικότερα, σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και ανα­πτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επι­στήμης.

 

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα μπορούν:

 

  1. να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
  2. να στελεχώσουν καρδιολογικές μονάδες και καρ­διολογικά τμήματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  3. να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επί­πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
  4. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι­δακτορικού επιπέδου
  5. να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα».

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα­ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως και άλλων επαγγελμάτων Υγείας (Μαιευτική, Φυσικοθεραπεία κ.α).

 

Διευθυντής:  

 

Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Διιδρυματική Επιτροπή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (σύμφωνα με την απόφαση 11/3-10-2022 της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής):

 

Κουτελέκος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Καπάδοχος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.