Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0101 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη – Θεωρίες της Νοσηλευτικής ΜΕΥ Θεωρία 4 - Εργαστ. 5 11 Κελέση – Σταυροπούλου Μάρθα
Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0102 Ανατομική ΜΓΥ Θεωρία 4 - Εργαστ. 2 8  
ΝΟΣ0103 Μικροβιολογία – Ανοσολογία ΜΓΥ Θεωρία 3 3  
ΝΟΣ0104 Πληροφορική της Υγείας ΜΓΥ Θεωρία 2 - Εργαστ. 2 5  
ΝΟΣ0105 Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας ΜΓΥ Θεωρία 3 3