Ιστορικό – Σκοπός – Όραμα – Στρατηγική

Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι αυτοτελές και αυτοδύναμο τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑ.Δ.Α.

 

Ιστορικό Τμήματος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε με το Ν. 1404/83 με τον οποίο ιδρύθηκε και το ΤΕΙ-Αθήνας. Μέχρι το 1983, η Τριτοβάθμια Νοσηλευτική Εκπαίδευση παρεχόταν από την αντίστοιχη Σχολή του ΚΑΤΕΕ καθώς και από Σχολές Νοσηλευτικής, οι οποίες λειτουργούσαν στα μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας. Όλες αυτές οι Σχολές εντάχθηκαν στα Τμήματα Νοσηλευτικής των ΤΕΙ.  Το 2001, με το Ν. 2916/2001 ΦΕΚ 114, τα ΤΕΙ εντάχθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση. Μετά από μια μακρόχρονη, επιτυχή πορεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το πρώην ΤΕΙ Αθήνας και το πρώην ΤΕΙ Πειραιά ενοποιήθηκαν με το Ν. 4521/18 και δημιουργήθηκε το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στο οποίο και εντάχθηκε το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει πάνω από 1700 Φοιτητές, 38 μόνιμους Εκπαιδευτικούς με βασικό πτυχίο Νοσηλευτικής και Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους. Για μη Νοσηλευτικά Γνωστικά Αντικείμενα, το Τμήμα Νοσηλευτικής δέχεται Καθηγητές από άλλα Τμήματα. Το Τμήμα επίσης απασχολεί 1 μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

 

Σκοπός Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες Νοσηλευτές, ικανούς να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και το εύρος των αναγκών της προαγωγής, προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας των πολιτών, στο σύγχρονο σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη αλλά και εξειδικευμένη τέχνη. Αποστολή της είναι να συνδράμει τον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας. Η άσκηση της Νοσηλευτικής βασίζεται στην έρευνα και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας στα άτομα, στις οικογένειες και στην κοινότητα καθώς και στην επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελεί ένα σώμα έμπειρων επαγγελματιών, ειδικών στον τομέα τους και ενεργών ερευνητών, οι οποίοι μοιράζονται την ακλόνητη και ενοποιό αφοσίωση στην υπηρεσία του συνανθρώπου, μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση, την ανακάλυψη νέας γνώσης και τη βελτίωση της φροντίδας.

 

Όραμα του Τμήματος

Το όραμα του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες Νοσηλευτές και να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και το εύρος των αναγκών της προαγωγής, προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας των πολιτών, στο σύγχρονο σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

 

Στρατηγική

Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης που ακολουθεί το Τμήμα για τη λειτουργία του και το νέο Πρόγραμμα σπουδών  στοχεύει κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών με στόχο-δέσμευση:

  • Να διαθέτουν ένα νοσηλευτικο-κεντρικό περιεχόμενο μαθημάτων που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης.
  • Να προσφέρουν σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
  • Να έχουν ως επίκεντρο τον φοιτητή (φοιτητο-κεντρικές), καλλιεργώντας τους πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
  • Να καλλιεργήσουν στους φοιτητές το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.