Μητρώα Εσωτερικών & Εξωτερικών μελών ΔΕΠ

Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τη με αρ. 5/10-3-2021 πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, έγκριση με τη με αρ. 5/26-04-2021 ( ΑΔΑ: ΩΝ3Λ46Μ9ΞΗ-77Υ) πράξη της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Μητρώο Εσωτερικών μελών ΔΕΠ

Μητρώο Εξωτερικών μελών ΔΕΠ