Μητρώα Εσωτερικών & Εξωτερικών μελών ΔΕΠ

Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το με αρ. 10/21-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: 6Η1Ψ46Μ9ΞΗ-Ν35) πράξη της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Μητρώο Εσωτερικών μελών ΔΕΠ

 

Μητρώο Εξωτερικών μελών ΔΕΠ