Περιγραφή Πτυχιούχου

Γενικές ικανότητες

 1. Να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αναλόγων διαθέσεων απαραιτήτων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.
 2. Να είναι επιδέξιοι επαγγελματίες, ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
 3. Να είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των δεξιοτεχνιών, μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής πράξης και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.
 4. Να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

 

Αντικείμενο εργασίας 

Το αντικείμενο εργασίας των Νοσηλευτών-τριών είναι ο άνθρωπος και οι  ανάγκες του στη:

 1. Διατήρηση της υγείας
 2. Πρόληψη της νόσου
 3. Αντιμετώπιση της νόσου (θεραπεία – νοσηλεία)
 4. Αποκατάσταση

Ο νοσηλευτής είναι ένα μέλος της υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, εργαστηριακούς όλων των ειδικοτήτων, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς.

 

Ρόλος του νοσηλευτή

 • Εκτιμά τις  ανάγκες  του υγιούς  ή ασθενούς  ατόμου  
 • Σχεδιάζει τη φροντίδα του σε σχέση και με τις ιατρικές οδηγίες
 • Εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις
 • Αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας, επανεκτιμά
 • Τροποποιεί το αρχικό σχέδιο και παρεμβαίνει για να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα, στην:
   • Προαγωγή της υγείας
   • Πρόληψη της νόσου
   • Θεραπεία και
   • Αποκατάσταση
 • Έχει την ευθύνη των υγειονομικών σχηματισμών και ιδρυμάτων επί 24ώρου βάσεως (συντονίζει την όλη εργασία) και ασκεί, παράλληλα με τη νοσηλεία, Διοίκηση και Διδασκαλία.
 • Επιπλέον, ασχολείται με τη  Νοσηλευτική Έρευνα  για την προαγωγή της Επιστήμης και την βελτίωση της Νοσηλευτικής.

 

Τομείς άσκησης επαγγέλματος

 1. Νοσοκομεία
 2. Κέντρα Υγείας
 3. Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς, τράπεζες, βιομηχανίες, εργοστάσια, ασφαλιστικές εταιρείες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας και αποκατάστασης, Κ.Α.Π.Η., σχολεία, κλπ.
 4. Νοσηλευτική εκπαίδευση: Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ανάλογα των σπουδών τους, των πτυχίων και της συγγραφικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας.

 

Επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών

Ο Νοσηλευτής με Πτυχίο Πανεπιστημίου στα Νοσοκομεία, εξελίσσεται σε:

  • Προϊστάμενο ενός Τμήματος
  • Τομεάρχη 4-5 Τμημάτων
  • Διευθυντή όλης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. (Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, παράλληλη με την Ιατρική και Διοικητική υπηρεσία του   Νοσοκομείου).

Στις άλλες μικρότερες μονάδες, όπως Κέντρα Υγείας εξελίσσεται ως τον βαθμό του Προϊσταμένου.

Στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ακολουθεί τη συνήθη εξέλιξη των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

 

Επαγγελματικό καθεστώς

Το επάγγελμα του νοσηλευτή (Νοσηλευτής γενικών φροντίδων) ανήκει μέσω του ICN (International Council of Nurses) στην World Health Professions Alliance (WHPA) και συμμετέχει ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας όπως οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και φυσικοθεραπευτές. Επιπλέον, ανήκει στα επαγγέλματα των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και οι ιατροί, οδοντίατροι, μαίες/μαιευτές, χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες (οδηγία 2005/36/ ΕΚ, οδηγία 2013/55/ΕΕ).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά την απόκτηση του πτυχίου σύμφωνα με τον κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας (προεδρικό διάταγμα 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167/τΑ) :

 • προσφέρουν υπηρεσίες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • παρέχουν ασθενοκεντρική φροντίδα καλύπτοντας τις ανάγκες υγείας του ατόμου στο νοσοκομείο, το σπίτι, το σχολείο και το χώρο της εργασίας
 • παρέχουν τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας με κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα επιδεικνύοντας σεβασμό στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • στελεχώνουν κάθε μονάδα υγείας στο νοσοκομείο ή την κοινότητα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή εργάζονται ως αυτόνομοι επαγγελματίες.
 • ασκούν διοικητικά καθήκοντα και διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας
 • συμμετέχουν στην Νοσηλευτική εκπαίδευση
 • εργάζονται ως συντονιστές ομάδας που οργανώνουν τη συνολική νοσηλευτική φροντίδα σε νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό περιβάλλον για την προάσπιση της δημόσιας υγείας
 • συμμετέχουν στην συμβουλευτική και εκπαίδευση των ασθενών και της οικογένειας τους σε θέματα πρόληψης, προαγωγής και διατήρησης της υγείας
 • συμμετέχουν σε κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τη Νοσηλευτική Επιστήμη
 • συμμετέχουν στην παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και διαχειρίζονται καινοτόμες ιδέες που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας υγείας
 • εργάζονται σε διεθνές περιβάλλον.