Διδακτορικά

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής, η απονομή της οποίας αποτελεί την ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση.

 

Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ακαδημαϊκός τίτλος που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει πραγματοποιήσει πρωτότυπη επιστημονική έρευνα εις βάθος και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με αυτόνομη παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Ο τίτλος που απονέμεται είναι αυτός του Διδάκτορα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Τμήματος Νοσηλευτικής.

 

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 45 του νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Τεύχος Πρώτο), που ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.

 

Στον από 16-11-2018 ισχύοντα Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 5157/τ. B/16-11-18) του Τμήματος αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες εισόδου στο Πρόγραμμα καθώς και οι διαδικασίες αποτίμησης της προόδου και περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής, ώστε κάθε υποψήφιος διδάκτορας: α) να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιβάλλον σπουδών στο οποίο αιτείται να εγγραφεί, και β) μετά την εγγραφή του, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.

 

Ειδικότερα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Νοσηλευτικής πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στη Γραμματεία οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 2 φορές το χρόνο ήτοι, Οκτώβριο και Μάρτιο.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Γεωργία Φασόη

Καθηγήτρια

 

Σχετικά Αρχεία:

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΔΑ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ