Πληροφορική της Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0104

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Θεωρία 2 - Εργαστ. 2

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η γραπτή τελική εξέταση (100%) περιλαμβάνει:

– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

– Ερωτήσεις κρίσεως

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την Πληροφορική και Τεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας, την εφαρμογή τους στον τομέα της υγείας και ειδικότερα στη Νοσηλευτική. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται εργαλεία αυτοματισμού γραφείου, βασικές έννοιες του δικτύου και του διαδικτύου όπως επίσης και δικτυακές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάκτηση επιστημονικής ιατρικής γνώσης. Πραγματοποιείται αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα υγείας, στα Νοσηλευτικά Πληροφοριακά συστήματα και στα πρότυπα κωδικοποίησης και ανταλλαγής της ιατρικής πληροφορίας των συστημάτων αυτών.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να χρησιμοποιούν προγράμματα εφαρμογών γραφείου
 • Να εντοπίζουν πληροφορίες υγείας στο διαδίκτυο
 • Να έχουν επίγνωση των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας
 • Να ενημερώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια  της πληροφορικής. Η Απόκτηση Βασικών Γνώσεων σε Θέματα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η Απόκτηση Γνώσεων σε Θέματα Νοσηλευτικής Πληροφορικής. Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Ομάδας Προγραμμάτων Εφαρμογών Γραφείου και Ανεύρεσης Πληροφοριών Υγείας στον Παγκόσμιο Ιστό.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή  Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Διδάσκοντες

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή  Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Περίγραμμα

 

Μέρος 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική και στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 • Φύση, Μετάδοση, Αποθήκευση και Επεξεργασία Πληροφοριών με την Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Τα Τμήματα, τα Εξαρτήματα και η Διάρθρωση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών.
 • Εκμάθηση συγγραφής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών εργασιών
 • Διαχείριση δεδομένων με Υπολογιστικά Φύλλα,
 • Βάσεις Δεδομένων και τα Σύγχρονα Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Δίκτυα Υπολογιστών, Τοπικά Δίκτυα, Δίκτυα Ευρείας Περιοχής, Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός. Διευθύνσεις Διαδικτύου.

 Μέρος 2. Νοσηλευτική Πληροφορική

 • Ψηφιακά Κλινικά Δεδομένα. Δεδομένα από Απεικονιστικά Συστήματα και Βιολογικά Σήματα.
 • Η Ανάγκη Διαμοιρασμού των Νοσηλευτικών Δεδομένων μεταξύ Νοσηλευτικών Κέντρων που είναι Γεωγραφικώς Απομακρυσμένα. Διασύνδεση Υπολογιστικών Κόμβων Απομακρυσμένων Νοσηλευτικών Κέντρων Το Πρότυπο Digital Imaging and Communications in Medicine – DICOM για την Δικτυακή Μετάδοση Ψηφιακών Ιατρικών και Νοσηλευτικών Δεδομένων.
 • Ηλεκτρονικός – Νοσηλευτικός Φάκελος Ασθενή
 • Πρότυπα ανταλλαγής ιατρικής πληροφορίας
 • Θέματα ασφαλείας Απορρήτου δεδομένων του ασθενή
 • Σύγχρονα Νοσηλευτικά Πληροφορικά Συστήματα και Συστήματα Νοσοκομείων. Θέματα Ασφάλειας και Απορρήτου Δεδομένων Υγείας Ασθενή
 • Υποστήριξη Κλινικών Διαδικασιών – Τηλεϊατρική
 • Ασκήσεις σε Προγράμματα Εφαρμογών Γραφείου. Εύρεση Πληροφοριών Υγείας δια μέσου Διαδικτύου