Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0105

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Ερωτήσεις κρίσεως

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να μάθουν την έννοια των ψυχολογικών όρων έτσι ώστε και άλλα κείμενα ψυχολογίας να τους είναι προσιτά.
 • Να γνωρίσουν τις διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες.
 • Να προβληματιστούν για τα όρια της φυσιολογικής και παθολογικής συμπεριφοράς.
 • Να αντιληφθούν ότι ο άνθρωπος αποτελεί μια αδιαίρετη ψυχοσωματική ολότητα.
 • Να προβληματιστούν για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στον επαγγελματικό τους χώρο.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων

Σκοπός του μαθήματος να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές ψυχολογικές έννοιες και να συλλάβουν τη δυναμική φύση της σύγχρονης ψυχολογίας έτσι ώστε να θελήσουν να μάθουν περισσότερα για τον τομέα αυτό.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Διδάσκοντες

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Περίγραμμα

 

 • Εισαγωγικά. Η επιστήμη της ψυχολογίας, οι κλάδοι της ψυχολογίας, οι συναφείς με αυτήν ειδικότητες, η διεπιστημονική ομάδα.
 • Οι μέθοδοι της ψυχολογίας.
 • Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς.
 • Ατομικές διαφορές. Πηγές ατομικών διαφορών Αξιολόγηση των ατομικών διαφορών.
 • Η θεωρία της συμπεριφοράς και η μάθηση.
 • Κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, κοινωνική μάθηση.
 • Η ψυχαναλυτική θεωρία.  Ο Freud, η δομή της ψυχικής συσκευής, οι μηχανισμοί άμυνας, η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, τύποι προσωπικότητας και χαρακτηριστικά τους κατά την ψυχαναλυτική θεωρία.
 • Η γνωστική προσέγγιση.
 • Η ανθρωπιστική προσέγγιση.
 • Ψυχολογία της παθολογίας.
 •  Τεχνικές ψυχοθεραπείας. Ιστορικό υπόβαθρο, ψυχοθεραπευτικά μοντέλα.
 • Ανάπτυξη. Κρίσιμες περίοδοι στην ανάπτυξη, η σημασία των πρώτων εμπειριών, τα στάδια ανάπτυξης της σκέψης του Jean Piaget.
 • Οι ηλικίες του ανθρώπου. Βρεφική, προσχολική, σχολική, εφηβική, νεανική, μέση και τρίτη ηλικία.
 • Η υγεία και η επιστήμη της ψυχολογίας.