Εντατική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0705

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2 - Εργαστ. 2

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA202/

Καθηγητές Μαθήματος

Παπαγεωργίου Δημήτριος

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 

 1. Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων. Θα περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα.
 2. Στο εργαστήριο (νοσοκομείο) οι φοιτητές διατηρούν ημερολόγιο μάθησης και ο βαθμός στο τέλος του εξαμήνου θα προκύπτει από την επίδοσή τους σε κλινικές δεξιότητες, τις αξιολογήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού και/ή ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών/μικρής ανάπτυξης που αφορούν στις κλινικές δεξιότητες του μαθήματος.
 3. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας είναι:

Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Κατανόηση του θέματος.

Αξιολόγηση και σύνθεση στοιχείων.

Κριτική ανάλυση.

Ανάπτυξη θέματος.

Ύφος γραφής.

Τρόπος σύνταξης βιβλιογραφίας.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής α) να εξοικειωθεί με την εντατική φροντίδα και την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, β) να αξιολογεί επακριβώς την κατάσταση των βαρέως πασχόντων ασθενών,   γ) να εκτιμά με κριτική σκέψη τον αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή και να παρεμβαίνει για τη βελτιστοποίηση της περίθαλψης και δ) να παρέχει ολιστική φροντίδα στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν την ΜΕΘ ως μια ξεχωριστή ενότητα που εξασφαλίζει εντατική θεραπεία στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
 • Να κατανοούν τις αλλαγές της παθοφυσιολογίας των ασθενών υπό αναπνευστική υποστήριξη.
 • Να αξιολογούν/εκτιμούν με ακρίβεια την αναπνευστική και καρδιαγγειακή κατάσταση, και λειτουργία των βαρέως πασχόντων [φυσική εκτίμηση, ακρόαση, ακτινογραφίες].
 • Να γνωρίζουν και αξιολογούν τις αρχές και τις μεθόδους εφαρμογής του επεμβατικού και μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.
 • Να μπορούν να προσδιορίζουν, διασαφηνίζουν και αξιολογούν το είδος της μηχανικής υποστήριξης που απαιτείται ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή.
 • Να χρησιμοποιούν το αιμοδυναμικό monitoring και τα ευρήματά του για να βελτιστοποιούν την φροντίδα.
 • Να διακρίνουν τις αλλοιώσεις του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, την σημασία τους και να ενεργούν ανάλογα με την βαρύτητα.
 • Να διαχειρίζονται ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα.
 • Να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα σε ασθενείς με εγκαύματα.
 • Να αναγνωρίσουν την σπουδαιότητα της επιμελούς κλινικής εκτίμησης του ασθενή με τραύμα.
 • Να επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του τραυματία.
 • Να γνωρίζουν τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης του τραύματος.
 • Να εφαρμόζουν ικανοποιητικό πλάνο φροντίδας ανά περίπτωση.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η γρήγορη κι έγκαιρη αντιμετώπιση των κακώσεων προλαμβάνει τις επιπλοκές.
 • Να κατανοήσουν την φυσιολογία των νεφρών και τις αιτίες που οδηγούν σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
 • Να αναγνωρίζουν τους ασθενείς εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο για εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.
 • Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις για αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας.
 • Να παρέχουν επαρκή σίτιση κι ενυδάτωση σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
 • Να αξιολογούν τη λειτουργία του ήπατος και πως αυτή επηρεάζεται από παθήσεις του οισοφάγου και οξεία δηλητηρίαση.
 • Να διαχειρίζονται ασθενείς με διαβητική κετοξέωση.
 • Να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και να επιλέγουν  μεθόδους μείωσης αυτής.
 • Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στην διαχείριση των βαρέως πασχόντων ασθενών.
 • Να εντοπίζουν, να εφαρμόζουν και να διαδίδουν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με την εξειδικευμένη νοσηλευτική πρακτική.
 • Να ενεργούν ανεξάρτητα και με επαγγελματισμό μέσα σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Να επιδεικνύουν ικανότητα κριτικής ανάλυσης κατά την ανασκόπηση κλινικής και ερευνητικής βιβλιογραφίας.
 • Να επιδεικνύουν επιδεξιότητα στο να φροντίζουν σωματικά και ψυχολογικά ασθενείς και συγγενείς στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καπάδοχος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παρισσόπουλος Στέλιος, Λέκτορας Πανεπιστημίου, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

Θεωρητικό μέρος

 • Εισαγωγή στην Εντατική Νοσηλευτική και ΜΕΘ: δομή και οργάνωση, διεθνείς οδηγίες.
 • Ο βαρέως πάσχων στη ΜΕΘ/ΜΑΦ. Εργαλεία έγκαιρης ανίχνευσης/εντοπισμού του βαρέως πάσχοντα ασθενή (early warning tools) στο τμήμα και η διακομιδή/εισαγωγή στη ΜΕΘ.
 • Παθοφυσιολογία συστημάτων σε βαρέως πάσχοντα ασθενή.
 • Διαχείριση αεραγωγού και οξυγονοθεραπεία στη ΜΕΘ.
 • Διασωλήνωση ασθενούς.
 • Μηχανική υποστήριξη αναπνοής: Επεμβατική και μη επεμβατική, μοντέλα αερισμού, επιπλοκές μηχανικού απογαλακτισμός (weaning).
 • Μηχανική υποστήριξη αναπνοής – Φροντίδα και διαχείριση ασθενών με ενδοτραχειακή διασωλήνωση και τραχειοστομία.
 • Βρογχοαναρροφήσεις. Πρωτόκολλα φροντίδας, ventilation care bundles, κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Αιμοδυναμικός έλεγχος και παρακολούθηση (monitoring) στη ΜΕΘ.
 • Νοσηλευτική εκτίμηση ασθενούς στη ΜΕΘ κατά σύστημα ABCDE – αεραγωγός, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, νευρολογικό, λοιπά συστήματα.
 • Αναπνευστικές διαταραχές στη ΜΕΘ (Δύσπνοια, αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι & ΙΙ, σοβαρή κρίση άσθματος, ΧΑΠ, πνευμονία, πνευμοθώρακας, υποδόριο εμφύσημα, αιμοθώρακας, πνευμονική εμβολή, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων, A.R.D.S).
 • Καρδιαγγειακές διαταραχές στη ΜΕΘ.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση.
 • Καρδιακή ανακοπή.
 • Αλγόριθμοι προηγμένης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
 • Νευρολογικές διαταραχές στη ΜΕΘ (κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) μυασθένεια gravis, σύνδρομο Guillain-Barre, εγκεφαλικό ανεύρυσμα και υπαραχνοειδής αιμορραγία, επιληπτική κρίση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μηνιγγίτιδα).
 • Πολυσυστηματικό τραύμα στη ΜΕΘ (σοβαρό τραύμα, θωρακικό τραύμα, παρ’ ολίγον πνιγμός [near drowning], οξεία κάκωση νωτιαίου μυελού, εγκαύματα)
 • Ο πολυτραυματίας ασθενής.
 • Η εγκαυματική νόσος.
 • Ενδοκρινολογικές και γαστρεντερικές διαταραχές (διαβητική κετοξέωση, άποιος διαβήτης, ηπατική ανεπάρκεια, οξεία παγκρεατίτιδα)
 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
 • Οξεία ηπατική ανεπάρκεια.
 • Πολυσυστηματικές διαταραχές (Καταπληξία, SIRS, σήψη και σηπτικό shock, σύνδρομο πολυοργανικής δυσλειτουργίας [MODS],  διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών).
 • Εντατική θεραπεία και μεταμόσχευση.
 • Αντιμετώπιση πόνου.
 • Χρήση αντλιών και χορήγηση φαρμάκων με ασφάλεια.
 • Διαγνωστικές εξετάσεις στους ασθενείς της ΜΕΘ.
 • Καταστολή – Αναλγησία – Μυοχάλαση στη ΜΕΘ.
 • Υποστήριξη της θρέψης των βαρέως πασχόντων.
 • Μέθοδοι αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείριση κρίσεων.
 • Αναπνευστική φυσικοθεραπεία.
 • Κινητοποίηση ασθενούς.
 • Η συμβολή του Νοσηλευτή στην πρόληψη λοιμώξεων.
 • Ηθικοδεοντολογικοί προβληματισμοί.
 • Διαχείριση του θανάτου.

Εργαστηριακό μέρος

 • Περιλαμβάνει άσκηση των φοιτητών σε εικονικά εργαστήρια και κλινική άσκηση των φοιτητών σε ΜΕΘ και ΜΑΦ Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ή Νοσοκομείων του ΕΣΥ.