Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0307.2

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA105/

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα.

 • Η γραπτή τελική εξέταση του μαθήματος, που διενεργεί το Τμήμα, περιλαμβάνει: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας, Σύντομη μελέτη έρευνας, Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων.
 • Ο βαθμός του γραπτού (80%) και οι επιμέρους αξιολογήσεις (20%) διαμορφώνουν τον τελικό βαθμό του μαθήματος.  

Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα γραπτά και στις διορθωμένες Μελέτες, στο γραφείο του καθηγητή.

Στο πρώτο μάθημα οι φοιτητές ενημερώνονται γραπτώς για το πρόγραμμα του μαθήματος που θα ακολουθείται ανά εβδομάδα, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Επίσης ενημερώνονται προφορικά και γραπτά για τον τρόπο αξιολόγησης τους.

Στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επισημαίνονται τα βασικά και τα εξειδικευμένα αντικείμενα του μαθήματος που οφείλουν να γνωρίζουν και τους διατίθενται αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις, που αξιολογούνται. Αναλυτικά στην αρχή του εξαμήνου ανατίθεται μία αυτοδύναμη μελέτη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την οποία ο φοιτητής παρουσιάζει  ενώπιον  των συμφοιτητών του. Επίσης μπορεί να εκπονούν και ομαδικές εργασίες.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην έννοια και το περιεχόμενο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές Έννοιες και τις Επιπτώσεις της Εργασίας στην Υγεία και της Υγείας στην Εργασία. Επίσης γίνεται αναφορά και αναλύονται: Η Νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, οι Χημικοί κίνδυνοι και τα όργανα στόχοι στον ανθρώπινο οργανισμό, οι Φυσικοί και Βιολογικοί κίνδυνοι στους εργαζόμενους, οι Αρχές Εργονομίας της Εργασίας, η Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου και η Εκπαίδευση για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.  Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί την βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής αποκτά μια συνολική αντίληψη για την σχέση της Υγιεινής και Ασφάλειας  στον τόπο της Εργασίας.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση εκ μέρους   των φοιτητών της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ Εργασίας και Υγείας. Η μελέτη και ανάλυση (εντοπισμός, μέτρηση, αξιολόγηση) των φυσικών, χημικών, βιολογικών και εργονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων και ο ρόλος του Νοσηλευτή. Ο εντοπισμός των κινδύνων κατά την εργασία που δύναται να προκαλέσουν τραυματισμό στους εργαζόμενους και η συμβολή της Νοσηλευτικής.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής καθίσταται ικανός να :

 • Κατανοήσει τις βασικές αρχές, τους σκοπούς και στόχους της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
 •  Έχει ικανότητες σχεδιασμού αποτελεσματικής πολιτικής στην προστασία από τους κινδύνους που οφείλονται στην εργασία σε συνάρτηση με περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • Κατανοήσει τη συνεισφορά της Υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας στη Δημόσια Υγεία και στην προαγωγή της υγείας.
 • Κατανοήσει τον τρόπο ορθής πρακτικής εφαρμογής και υιοθέτησης συστημάτων ασφαλείας.
 • Προσαρμόζεται  σε νέες καταστάσεις τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο χώρο της Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.
 • Εργαστεί σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Συνειδητοποιήσει το μελλοντικό ρόλο του Νοσηλευτή στην αγορά εργασίας ως προσωπικό των Υπηρεσιών Επαγγελματικής Υγείας με σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το μάθημα αποσκοπεί να αναπτύξει ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που αποσκοπούν στην διατήρηση και επαύξηση της Υγείας του πληθυσμού.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις τεχνολογίας-τεχνογνωσίας στο χώρο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που αναπτύσσει η νοσηλευτική Επιστήμη.
 • Λήψη αποφάσεων ως προσωπικό των Υπηρεσιών Επαγγελματικής Υγείας.
 • Αυτόνομη εργασία στο σχεδιασμό αποτελεσματικής πολιτικής στην προστασία από τους κινδύνους που οφείλονται στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Ομαδική εργασία στην ορθή εφαρμογή Νοσηλευτικών Διεργασιών στο χώρο εργασίας.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον με αυτονομία των νοσηλευτικών πράξεων.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον για την προστασία, διατήρηση και προαγωγή της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων.
 • Ανάπτυξη νέων ερευνητικών ιδεών-προγραμμάτων για την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων για την πρόληψη των κινδύνων που οφείλονται στην εργασία.
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον με πρακτικές εφαρμογής και υιοθέτησης συστημάτων ασφαλείας του.
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου στο χώρο της εργασίας.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης στον σχεδιασμό προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο της εργασίας.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα της Κοινωνίας ως προς τις συνθήκες εργασίας.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Αδαμακίδου Θεοδούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μαντζώρου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Αδαμακίδου Θεοδούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μαντζώρου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

 • Ιστορική αναδρομή Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας. Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας. Βιομηχανική εξέλιξη και συνέπειες στην υγεία . Οι ρόλοι του επαγγελματία της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Διαπολιτισμική προσέγγιση του νοσηλευτή στους εργασιακούς χώρους.
 • Εργατικό Ατύχημα. Επαγγελματική ασθένεια. Εκτίμηση και Πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Νομοθεσία.
 • Φυσικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας. Φώς και Φωτισμός. Θόρυβος, Δόνηση. Μικροκλίμα (Θερμικό περιβάλλον, Αερισμός). Επιδράσεις στην υγεία. Μέτρα ασφαλείας.  Νοσηλευτική παρέμβαση- έλεγχος του εργασιακού χώρου.
 • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ηλεκτρισμός, Ακτινοβολία. Οθόνες οπτικής απεικόνισης. Μέτρα ασφαλείας. Νοσηλευτική παρέμβαση- έλεγχος του εργασιακού χώρου.
 • Χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας. Μέταλλα. Διαλύτες. Σκόνες. Αέρια. Νοσήματα σχετικά με τους συγκεκριμένους παράγοντες. Όρια. Μέτρα ασφαλείας. Νοσηλευτική παρέμβαση- έλεγχος του εργασιακού χώρου.
 • Λοιμώξεις στο χώρο εργασίας. Βιολογικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας. Ιοί. Μύκητες. Μικρόβια. Παράσιτα. Νοσήματα σχετικά με τους συγκεκριμένους παράγοντες. Νοσηλευτική παρέμβαση- Μέτρα ασφαλείας. 
 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη διάλυση κυτταροστατικών στο Νοσοκομείο.
 • Αρχές Εργονομίας στο χώρο της Υγείας. Επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Μελέτη και σχεδιασμός θέσεων εργασίας. Μέτρα ασφαλείας.
 • Μυοσκελετικές διαταραχές. Επαγγελματικά μυοσκελετικά προβλήματα των Νοσηλευτών.
 • Η ψυχολογική διάσταση του εργασιακού χώρου. Κυκλικό ωράριο των Νοσηλευτών. Σύνδρομο Επαγγελματικής εξουθένωσης των Νοσηλευτών. Σύνδρομο ηθικού εξαναγκασμού.
 • Επαγγελματικοί καρκίνοι. Σύνδρομο Νοσογόνου κτιρίου.
 • Ασφάλεια εργασίας. Μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Σήμανση χώρων. Φωτεινά σήματα και πίνακες σημάτων.