Δεξιότητες Επικοινωνίας – Διαπροσωπικές Σχέσεις στη Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0207.1

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Καμπά Ευρυδίκη

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 • Θέματα ανάπτυξης

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να διευκολύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες επικοινωνίας.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράφουν τη διεργασία της επικοινωνίας και να αναγνωρίζουν τους παράγοντες οι οποίοι την επηρεάζουν.
 • Να κατανοούν και να περιγράφουν τρόπους μη-λεκτικής επικοινωνίας.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας όταν αλληλεπιδρούν με ασθενείς με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισμικό και εθνικό υπόβαθρο και με ποικίλες ανάγκες φροντίδας υγείας.
 • Να περιγράφουν τους φραγμούς επικοινωνίας στον κλινικό χώρο.
 • Να περιγράφουν την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στην επικοινωνία και τη νοσηλευτική διεργασία.
 • Να κατανοούν τις αρχές ενεργητικής ακρόασης. Να αναφέρουν τις δεξιότητες που μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης με τους ασθενείς.
 • Να αναλύουν/περιγράφουν την ενσυναίσθηση και το σεβασμό.
 • Να περιγράφουν τρόπους ανάπτυξης αποτελεσματικών επαγγελματικών σχέσεων με ασθενείς αλλά και με νοσηλευτές και άλλα μέλη της ομάδας υγείας.
 • Να περιγράφουν πως παρεμποδίζεται η διαδικασία της επικοινωνίας από τη χρήση των αναποτελεσματικών τεχνικών της.
 • Να δημιουργήσουν θεραπευτικές σχέσεις με τα άτομα των οποίων αναλαμβάνουν τη φροντίδα και να περιγράφουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τα άτομα με διαταραχές της λεκτικής επικοινωνίας.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Καμπά Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Καμπά Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

 • Ορισμός της επικοινωνίας. Μοντέλα και θεωρίες επικοινωνίας.
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας. Περιγραφή της διεργασίας της επικοινωνίας.
 • Διαδικασία-Φάσεις επικοινωνίας
 • Μορφές επικοινωνίας. Λεκτικές και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία.
 • Βασικές δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα σε ευάλωτες ομάδες. Επικοινωνία με άτομα με ποικίλες ανάγκες υγείας, ειδικές ανάγκες και παιδιά. Διαχείριση ασθενούς σε κρίση. Ανακοίνωση δυσάρεστων πληροφοριών σε ασθενή και οικογένεια
 • Διαπολιτισμικές ιδιαιτερότητες στην Νοσηλευτική. Επικοινωνία με ασθενείς διαφορετικών κοινωνικών εθνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
 • Αρχές ενεργητικής ακρόασης,  σεβασμού και ενσυναίσθησης (empathy).
 • Εμπόδια στην Επικοινωνία. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Η επικοινωνία στη Νοσηλευτική Διεργασία. Δεξιότητες επικοινωνίας κατά την πρώτη επαφή και αναγνώριση αναγκών και προβλημάτων ασθενή και οικογένειας από το νοσηλευτή.
 • Χρήση επικοινωνίας στη θεραπευτική σχέση νοσηλευτή-ασθενή. Στάδια θεραπευτικής σχέσης.
 • Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίαςΔεξιότητες διαλόγου και ακρόασης, Τεχνικές συνέντευξης, Διαπροσωπικές ικανότητες και δεξιότητες δυναμικής συμπεριφοράς
 • Επικοινωνία σε ομάδες. Σκοποί και ρόλοι ομάδας. Δημιουργία αποτελεσματικής επαγγελματικής σχέσης με  νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας.