Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0506.1

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA201/

Καθηγητές Μαθήματος

Τσίου Χρυσούλα

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις κρίσεως

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν το χώρο του χειρουργείου, του αναισθησιολογικού και της κεντρικής αποστείρωσης.
 • Να εκτιμούν και να αξιολογούν τις ανάγκες του ασθενούς κατά την περιεγχειρητική  παρακολούθηση.
 • Να αξιολογούν τον ασθενή ιεραρχώντας τα προβλήματα του και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη σε κάθε παρέμβαση τους.
 • Να ενσωματωθούν με την επαγγελματική ομάδα υγείας στην κλινική πράξη.
 • Να εξοικειωθούν με τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές τεχνικές που πραγματοποιούνται στο χειρουργείο και στο αναισθησιολογικό τμήμα.
 • Να εξοικειωθούν με τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες του χειρουργείου, του αναισθησιολογικού και της κεντρικής αποστείρωσης.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Η επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου αρμοδιοτήτων των Περιεγχειρητικών Νοσηλευτών όπως:

 • Παροχή ασφαλούς ποιοτικής φροντίδας στα παρακάτω πεδία-Νοσηλευτική Χειρουργείου (Νοσηλευτής Εργαλειοδοσίας -Νοσηλευτής Κυκλοφορίας), Αναισθησιολογική Νοσηλευτική (Νοσηλευτής Αναισθησιολογικού –Νοσηλευτής Ανάνηψης & Διαχείρισης πόνου), Διαδικασίες αποστείρωσης (Νοσηλευτής Κεντρικής Αποστείρωσης)
 • Λειτουργία ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας
 • Συμμετοχή σε προγράμματα διασφάλισης ποιότητας
 • Οργάνωση και διαχείριση χειρουργικής αίθουσας /μονάδας χειρουργείων
 • Συμμετοχή σε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου

Σκοπός του μαθήματος  είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών με τις γνώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν την περιεγχειρητική νοσηλευτική και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του χειρουργείου, τη λειτουργία του αναισθησιολογικού τμήματος και τη λειτουργία της κεντρικής αποστείρωσης, ώστε να εφαρμόσουν  με ασφάλεια και επιτυχία τις νοσηλευτικές ενέργειες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια διαφόρων επεμβάσεων. 

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

Θεωρητικό μέρος

 • Θεωρίες Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής και φιλοσοφικές τοποθετήσεις, Νοσηλευτική διεργασία /οργάνωση και διοίκηση χειρουργείου
 • Διοικητική και Κλινική Συγκρότηση Χειρουργείου (χειρουργείο, αναισθησιολογικό και κεντρική αποστείρωση και διασύνδεση χειρουργείου με κλινικές και εργαστήρια), Οργάνωση χειρουργείου-Εξοπλισμός Χειρουργείου και Υλικά χειρουργείου
 • Ταξινόμηση και Διαχείριση Χειρουργικών Επεμβάσεων, Χειρουργικές τεχνικές ανά ειδικότητα και τεχνικές χορήγησης αναισθησίας
 • Γενικές αρχές άσηπτης τεχνικής στο χειρουργείο, Συνθήκες περιβάλλοντος στη χειρουργική αίθουσα –Ηθική και δεοντολογία
 • Νοσηλευτική φροντίδα και περιεγχειρητική νοσηλευτική (i): Νοσηλευτική βασισμένη σε γνώσεις και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, Εφαρμογή αρχών πρόληψης λοιμώξεων στην παροχή περιεγχειρητικής φροντίδας, προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας,
 • Νοσηλευτική φροντίδα και περιεγχειρητική νοσηλευτική (ii): Διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για τον ασθενή, Διαχείριση σωματικών υγρών και ιστών για εργαστηριακό έλεγχο, απόρριψη, ταφή ή συντήρηση/ μεταμόσχευση, Διαχείριση αποβλήτων
 • Επαγγελματικές, νομικές και ηθικές πρακτικές στο χειρουργείο-ανάνηψη-κεντρική αποστείρωση (εφαρμογή της νομοθεσίας και των κατευθυντήριων οδηγιών, αποδοχή επαγγελματικής ευθύνης).
 • Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία στο χειρουργείο-αναισθησιολογικό-κεντρική αποστείρωση: Διασφάλιση αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων με τους ασθενείς, όπου είναι απαραίτητο, Αναγνώριση απαιτήσεων της ομαδικής εργασίας με σκοπό την αποτελεσματική φροντίδα των ασθενών, Ανάπτυξη γραπτών και προφορικών στρατηγικών επικοινωνίας, με σκοπό την ορθή καταγραφή και μεταβίβαση της πληροφορίας,
 • Ανάπτυξη οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων στο χειρουργείο (i): Χρήση αποτελεσματικών οργανωτικών και διοικητικών δεξιοτήτων, Έλεγχος πρακτικών για τη διασφάλιση ποιότητας στην περίθαλψη, Σωστή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων για τη διασφάλιση ετοιμότητας στην παροχή φροντίδα,
 • Ανάπτυξη οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων στο χειρουργείο (ii): Aποτελεσματικότητα στην προμήθεια υλικών πόρων, διασφαλίζοντας την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών βέλτιστης πρακτικής με το μικρότερο δυνατό κόστος,  Άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας με βάση την κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό και με συνέπεια στην παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας
 • Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη νοσηλευτών χειρουργείου, αναισθησιολογικού, κεντρικής αποστείρωσης: Δέσμευση για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, Παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης.