Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0503

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA109/

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις

Σχεδιασμό μιας υποδειγματικής διδασκαλίας

Παρουσίαση Εργασίας (40%)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις Αρχών και Μεθόδων Διδασκαλίας, καθώς και με δεξιότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης μιας υποδειγματικής διδασκαλίας, στα πλαίσια της Νοσηλευτικής. Επίσης να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν θετικές στάσεις έναντι του εκπαιδευτικού νοσηλευτικού ρόλου σε όλα τα επίπεδα παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να προσδιορίζουν το σκοπό και τη φύση και να δίνουν τον ορισμό της διδασκαλίας – μάθησης
 • Να αναλύουν τον τρόπο με το οποίο διδασκαλία και μάθηση σχετίζονται με το ρόλο του Νοσηλευτή.
 • Να προσδιορίζουν και να αναλύουν κριτικά της θεωρίες μάθησης και την επίδραση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Να αναλύουν τις τεχνικές των επιμέρους μεθόδων διδασκαλίας – μάθησης & να τις συνδέουν με συγκεκριμένες νοσηλευτικές περιπτώσεις εφαρμογής τους.
 • Να σχεδιάζουν και να διεκπεραιώνουν μια υποδειγματική διδασκαλία.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στις παρακάτω Γενικές Ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνοι Καθηγητές Μαθήματος

Δούσης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

              Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

              Δούσης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

 • Έννοια, ορισμός και φύση της διδασκαλίας και της μάθησης, παράγοντες που τις επηρεάζουν, τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας.
 • Σχέση διδασκαλίας – μάθησης και Νοσηλευτικής.
 • Ατομικές διαφορές και μάθηση
 • Τύποι ή στυλ μάθησης
 • Συμπεριφορικές θεωρίες μάθησης
 • Γνωστικές θεωρίες μάθησης
 • Ανθρωποκεντρικές θεωρίες μάθησης
 • Προετοιμασία για διδασκαλία και μάθηση. Το σχέδιο του μαθήματος
 • Η μέθοδος της διάλεξης. Ορισμός, χρήση και τεχνική της διάλεξης.
 • Διδασκαλία και μάθηση με μικρές ομάδες. Ορισμός, χρήση και τεχνική της διδασκαλίας και μάθησης με μικρές ομάδες
 • Μορφές της διδασκαλίας και μάθησης με μικρές ομάδες.
 • Μέθοδος διερεύνησης προβλήματος, συνεργατική μάθηση, επιχειρηματομαχία, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, μελέτες περιπτώσεων, βομβίζουσες ομάδες, κ.λπ.
 • Διδασκαλία και μάθηση ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Έννοια, ορισμός, φύση και τεχνική της επίδειξης.
 • Διδασκαλία, μάθηση και διαφοροποιήσεις στα πλαίσια συνεργασίας για την προαγωγή και αγωγής υγείας
 • Εποπτικά μέσα και τεχνολογία πληροφόρησης & επικοινωνίας στη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης
 • Μάθηση από απόσταση