Μεθοδολογία της Έρευνας στη Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0504

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS212/

Καθηγητές Μαθήματος

Ευαγγέλου Ελένη

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Ερωτήσεις κρίσεως

Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ερευνητικά δεδομένα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να προσδιορίζουν την αναγκαιότητα γνώσης της διερευνητικής μεθόδου λύσης προβλήματος, δηλαδή της νοσηλευτικής έρευνας για την εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής.
 • Να αναλύουν μια προς μια τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας τόσο σε ποσοτικού όσο και σε ποιοτικού τύπου έρευνας.
 • Να επιλέγουν για κάθε ερευνητική μελέτη τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές.
 • Να προσδιορίζουν τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, στα πλαίσια της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.
 • Να σχεδιάζουν και να γράφουν μια ερευνητική πρόταση.
 • Να απαντούν στα ερευνητικά και κλινικά ερωτήματα με βάση τη πιο πρόσφατη γνώση
 • Να περιγράφουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή της νέας γνώσης στη κλινική πράξη
 • Να αναλύουν τις τεχνικές εφαρμογής της αλλαγής και της νέας γνώσης στο κλινικό περιβάλλον ώστε να χρησιμοποιούν στην κλινική πράξη σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα, επιλύοντας κλινικά προβλήματα και παρέχοντας ποιοτική φροντίδα υγείας
 • Να διατυπώσουν τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα μέσα από την κλινική πρακτική και να απαντήσουν σε αυτά στο πλαίσιο του μαθήματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία , Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στη Μεθοδολογία Έρευνας ώστε να είναι ικανοί να εκπονούν νοσηλευτική έρευνα αλλά και να παρέχουν φροντίδας υγείας στον ασθενή η οποία να βασίζεται σε πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα και ενδείξεις. Στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, ώστε να αναγνωρίζουν τα νοσηλευτικά προβλήματα βασισμένοι στα καλύτερα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, την καλύτερη κλινική πρακτική, για να σχεδιάζουν και να εκτελούν νοσηλευτική έρευνα. Επίσης να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να επιλύσουν επιτυχώς κλινικά νοσηλευτικά προβλήματα και να εισαγάγει τη μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Βασισμένης σε Ενδείξεις στην κλινική πράξη και στη Νοσηλευτική Διεργασία. 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια , Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διδάσκοντες

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δούσης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μισουρίδου Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

Το Θεωρητικό μέρος αναφέρεται στην έννοια και την φιλοσοφία της έρευνας, στα είδη και τα στάδια της έρευνας, στο σχεδιασμό και την εκτέλεσή της, στα μέσα και  τους τρόπους συλλογής των στοιχείων, στην ανάλυση και επεξεργασία τους, στην συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας καθώς και στην Μεθοδολογία της  Νοσηλευτικής Βασισμένης σε Ενδείξεις.

 • Χαρακτηριστικά, σκοποί, τύποι και χρησιμότητα νοσηλευτικής έρευνας. Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη. Μελλοντικές κατευθύνσεις. Οι φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας.
 • Ηθική της νοσηλευτικής έρευνας. Χαρακτηριστικά της ηθικής έρευνας. Ηθικοί περιορισμοί στην αποδοχή των Ενδείξεων. Τα δικαιώματα των υποκειμένων της έρευνας.
 • Κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες. Κλινική Νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις και ο ρόλος του νοσηλευτή και του ασθενή.      
 • Ερευνητικά προβλήματα. Πηγές ερευνητικών προβλημάτων, τύποι ερευνητικών ερωτήσεων. Θεωρητικό πλαίσιο. Ορισμός και σκοποί θεωριών. Θεωρητικά πλαίσια και μοντέλα στην νοσηλευτική έρευνα.
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Διαδικασία αναζήτησης βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ελληνικές και ξένες πηγές βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
 • Σκοπός της έρευνας. Υποθέσεις και ερευνητικές ερωτήσεις. Συνθετικά μίας υπόθεσης, τύποι υποθέσεων. Μεταβλητές.
 • Τύποι ερευνητικών σχεδίων. Πραγματικά πειραματικά σχέδια, σχεδόν πειραματικά, προπειραματικά. Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος όπως προκύπτει από τη κλινική πράξη. Περιγραφικά και άλλα σχέδια έρευνας.
 • Δειγματοληψία. Βασικές έννοιες. Δειγματοληψία πιθανότητας και μη πιθανότητας. Μέγεθος δείγματος, δειγματοληψία και εξωτερική εγκυρότητα.
 • Συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Κλίμακες. Μέθοδοι παρατήρησης. Ανάπτυξη και καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για την έρευνα- Πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια; Μέτρηση. Πηγές σφάλματος μέτρησης. Αξιοπιστία και εγκυρότητα του οργάνου μέτρησης. Κριτική Αξιολόγηση των σχετικών Ποσοτικών Ενδείξεων και λήψη κλινικής Νοσηλευτικής Απόφασης.
 • Ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι. Σχεδιασμός και συλλογή δεδομένων ποιοτικής έρευνας. Ποιοτική ανάλυση. Εφαρμογή στη νοσηλευτική έρευνα. Κριτική Αξιολόγηση των σχετικών Ποιοτικών Ενδείξεων και λήψη κλινικής Νοσηλευτικής Απόφασης.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κριτική της έρευνας. Χρησιμοποίηση της έρευνας στην νοσηλευτική πρακτική. Οδηγίες για συγγραφή μιας ερευνητικής πρότασης.
 • Αξιολόγηση, κοινοποίηση και εφαρμογή της νέας γνώσης και των ερευνητικών δεδομένων στη κλινική πράξη. Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες- Αναγκαιότητα και εφαρμογή τους στη κλινική πράξη. Τεχνικές λήψης νοσηλευτικών αποφάσεων.
 • Οι φοιτητές εξασκούνται στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για στατιστική ανάλυση. Στατιστικά προγράμματα. Οργάνωση δεδομένων, ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, περιγραφική στατιστική, επαγωγική στατιστική (γενικά). Επίσης εξασκούνται στις στρατηγικές αναζήτησης της πληροφορίας- Βάσεις δεδομένων, γκρίζα βιβλιογραφία, πληροφοριοδότες «κλειδιά», «ειδικοί» κ.λπ. και στις τεχνικές αξιολόγησης και κριτικής αποτίμησης της υπάρχουσας γνώσης. Εξασκούνται σε σενάρια αναζήτησης Ενδείξεων και  αξιολόγησης Ποσοτικών και Ποιοτικών Ενδείξεων, σε Σενάρια αξιολόγησης κλινικού χώρου για εφαρμογή κλινικών Νοσηλευτικών Ενδείξεων και σε Σενάρια εφαρμογής στην κλινική πράξη της διαδικασίας Νοσηλευτικής Φροντίδας Βασισμένης σε Ενδείξεις.
 • Μέσα από αυτή τη μεθοδολογία οι φοιτητές εκπαιδεύονται  ώστε να χρησιμοποιούν στην κλινική πράξη σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα, τεκμηριωμένες καλές πρακτικές, επιλύοντας κλινικά προβλήματα και παρέχοντας ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα.