Νοσηλευτική Εξαρτημένων Ατόμων

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0804.3

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA185/

Καθηγητές Μαθήματος

Μισουρίδου Ευδοκία

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • Αξιολόγηση και ανάλυση ρόλων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές και έννοιες της νοσηλευτικής εξαρτημένων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται βασικές γνώσεις για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τον τρόπο δράσης τους, καθώς και τις βιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που εμφανίζονται σε περιπτώσεις χρήσης και κατάχρησής τους. Παράλληλα, εξετάζονται οι διαδικασίες ανίχνευσης χρήσης και κατάχρησης ουσιών με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από νοσηλευτές τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όσο και στα γενικά νοσοκομεία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές διερευνούν τις διαστάσεις που έχει πάρει η χρήση, η κατάχρηση ουσιών και η εξάρτηση από αυτές, ένα φαινόμενο εξαιρετικά επιβαρυντικό τόσο για τις κοινωνίες όσο για τα μέλη τους. Τέλος, εξετάζονται θέματα αναφορικά με τους προστατευτικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με την εμφάνιση εξαρτητικών συμπεριφορών, ενώ περιγράφονται τα μοντέλα πρόληψης και θεραπείας που εφαρμόζονται τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως, με παράλληλη κριτική αξιολόγησή τους βασισμένη σε ενδείξεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • Να προσδιορίζει το πλαίσιο και τις νέες τάσεις στη νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων 
 • Να περιγράφει και να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της χρήσης/κατάχρησης ουσιών σε εφήβους και ενήλικες καθώς και στις οικογένειές τους
 • Να διακρίνει και να αξιολογεί τα νοσηλευτικά προβλήματα των ατόμων τα οποία κάνουν χρήση/κατάχρηση ουσιών
 • Να σχεδιάζει προγράμματα διδασκαλίας και ενημέρωσης που στοχεύουν στην πρόληψη της εξάρτησης
 • Να υποστηρίζει αποτελεσματικά με νοσηλευτικές παρεμβάσεις εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους
 • Να συνεργάζεται με συμφοιτητές για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο φροντίδας στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης εξαρτημένου ατόμου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στις παρακάτω Γενικές Ικανότητες:

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλο

Συγγράμματα στο Εύδοξος

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Μισουρίδου Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διδάσκοντες

Μισουρίδου Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 • Νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων: Πλαίσιο προσφοράς φροντίδας
 • Εξαρτησιογόνες ουσίες, εξάρτηση από το διαδίκτυο-τυχερά παιχνίδια
 • Προβλήματα λήψης ψυχοδραστικών ουσιών στο πλαίσιο επείγουσας βοήθειας
 • Κατανόηση της διαδικασίας της εξάρτησης – προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες
 • Ανίχνευση και αξιολόγηση χρήσης και κατάχρησης ουσιών
 • Προσέγγιση του άτομου που κάνει χρήση ουσιών: άρνηση του προβλήματος και κινητοποιητική συνέντευξη
 • Προσέγγιση του άτομου που κάνει χρήση ουσιών: Η διαδικασία της αλλαγής
 • Το στάδιο της διατήρησης της αλλαγής και η πρόληψη της υποτροπής
 • Η προσέγγιση της οικογένειας η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης
 • Εξάρτηση και μητρότητα
 • Διαπολιτισμική νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων
 • Επαγγελματική Εξουθένωση – Δευτερογενής Μετατραυματική Διαταραχή Άγχους