Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων», με Ειδικεύσεις:

 

 1. Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα
 2. Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη
 3. Νευροεπιστήμες

 

Γενικά

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» και ειδικεύσεις: α) Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα, β)Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη και γ) Νευροεπιστήμες.

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

 

Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Δρ Γκοβίνα Ουρανία και Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Ειδικεύσεων:

 1. «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα»: Δρ Γκοβίνα Ουρανία, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 2. «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη»: Δρ Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 3. «Νευροεπιστήμες»: Δρ Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Αντικείμενο και Σκοποί

 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης των Χρόνιων Νοσημάτων, με έμφαση στην ολοκληρωμένη προηγμένη και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.

 

Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

 

 • Η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου παροχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη φροντίδα υγείας χρόνιων πασχόντων στα πεδία της Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, της Διαβητολογικής Φροντίδας και των Νευροεπιστημών.
 • Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας.
 • Η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με εξειδικευμένους νοσηλευτές ή με εξειδικευμένα στελέχη-επαγγελματίες υγείας
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση ανάλογα με την ειδίκευση:

 

 • Να στελεχώσουν Ογκολογικές Μονάδες, Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Να στελεχώσουν Διαβητολογικά ιατρεία, Διαβητολογικά κέντρα, Ενδοκρινολογικές και Παθολογικές μονάδες, Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Να στελεχώσουν Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες, Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Νευρολογικών και Νευροχειρουργικών Ασθενών
 • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση σε χρόνια νοσήματα (ογκολογικά, διαβητολογικά ή νευρολογικά).
 • Να παράγουν και να εφαρμόζουν τη νέα γνώση.

 

Ποιοι γίνονται δεκτοί

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) καθώς και άλλων τμημάτων συναφούς αντικειμένου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μαιευτικής, Ψυχολογίας, Φυσιοθεραπείας, κλπ) της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής.

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» με ειδικεύσεις α) «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα», β) «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» και γ) «Νευροεπιστήμες».

Η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών μετά από διετή παρακολούθηση, οδηγεί στη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.