Περιγραφή Πτυχιούχου του Τμήματος

Οι Νοσηλευτές πρέπει:

 

 1. Να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αναλόγων διαθέσεων απαραιτήτων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.
 2. Να είναι επιδέξιοι επαγγελματίες ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
 3. Να είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των δεξιοτεχνιών μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής πράξης και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.
 4. Να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της  Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

 

Αντικείμενο   εργασίας 

 

Το αντικείμενο εργασίας των Νοσηλευτών-τριών είναι ο άνθρωπος και οι  ανάγκες του στη:

 •   διατήρηση της υγείας
 •   πρόληψη της νόσου
 •   αντιμετώπιση της νόσου (θεραπεία-νοσηλεία)
 •   αποκατάσταση

Ο Νοσηλευτής είναι ένα μέλος της υγειονομικής ομάδος, η οποία αποτελείται από τους Ιατρούς όλων των Ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Εργαστηριακούς όλων των Ειδικοτήτων Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς.

 

Ο Νοσηλευτής:

 

 •   Εκτιμά τις  ανάγκες  του υγιούς  ή ασθενούς  ατόμου  
 •   Σχεδιάζει τη φροντίδα του σε σχέση και με τις ιατρικές οδηγίες
 •   Εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις
 •   Αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας, επανεκτιμά
 •   Τροποποιεί το αρχικό σχέδιο και παρεμβαίνει για να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα, στην:
 •   Προαγωγή της υγείας
 •   Πρόληψη της νόσου
 •   Θεραπεία και
 •   Αποκατάσταση

Έχει την ευθύνη των υγειονομικών σχηματισμών και ιδρυμάτων επί 24ώρου βάσεως  (συντονίζει την όλη εργασία)  και  ασκεί  παράλληλα  με τη νοσηλεία Διοίκηση και Διδασκαλία. Ακόμη ασχολείται με τη  Νοσηλευτική Έρευνα  για την προαγωγή της Επιστήμης και την βελτίωση της Νοσηλευτικής.

 

Τομείς άσκησης επαγγέλματος

 

 • Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία)
 • Κέντρα Υγείας
 • Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α.,  Ε.Ε.Σ.,  Π.Ι.Κ.Π.Α.,  Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές  Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Νοσηλευτική εκπαίδευση: Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ανάλογα των Σπουδών τους, των Πτυχίων και της συγγραφικής και ερευνητικής τους δραστηριότητος.

 

Επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών

 

Ο Νοσηλευτής με Πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στα Νοσοκομεία, εξελίσσεται σε:

 

 • Προϊστάμενο ενός Τμήματος.
 • Τομεάρχη 4-5 Τμημάτων
 • Διευθυντή της όλης Νοσηλευτικής υπηρεσίας (Η Νοσηλευτική υπηρεσία είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, παράλληλη με την Ιατρική και Διοικητική υπηρεσία του   Νοσοκομείου).

 

Στις άλλες μικρότερες μονάδες, όπως Κέντρα Υγείας εξελίσσεται ως τον βαθμό Προϊσταμένου. Στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ακολουθεί τη συνήθη εξέλιξη των μελών του Εκπαιδευτικού προσωπικού.