Ημερομηνίες υποβολής Αιτήσεων βελτίωσης βαθμολογίας στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023

Ημερομηνίες υποβολής Αιτήσεων βελτίωσης βαθμολογίας στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/τ.Β/ 21-10-2020), όπως ισχύει,  οι φοιτητές διατηρούν  δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτηση προς τη Γραμματεία του οικείου ΤμήματοςΣτις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Οι φοιτητές διατηρούν δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών τους και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβουν επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη με αρ. 12/12-7-2023  συνεδρίασή της,  καθόρισε το διάστημα από 24/7/2023  έως και 27/7/2023 να υποβληθούν οι αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας για μαθήματα χειμερινών ή και εαρινών  εξαμήνων φοίτησης,   για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023.

 

Η αίτηση θα σταλεί ηλεκτρονικά με σαρωμένη την υπογραφή του αιτούντα φοιτητή αποκλειστικά και μόνο  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος gramnurse@uniwa.gr με  θέμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ». Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν υποχρεωτικά από την ιδρυματική διεύθυνση του φοιτητή.

 

Ο κάθε φοιτητής/τρια θα υποβάλλει μία (1) μόνο αίτηση αναφέροντας το μάθημα ή τα μαθήματα που επιθυμεί να βελτιώσει τη βαθμολογία του/της (Κατεβάστε εδώ την αίτηση).

Μετά την υποβολή της αίτησης, η συμμετοχή στην εξέταση είναι υποχρεωτική. Αν για οποιαδήποτε λόγο (εκτός υγείας) δεν συμμετάσχει στην εξέταση βελτίωσης δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για το ίδιο μάθημα.